Verantwoording

Doelstelling
Het statutaire doel van de stichting luidt “als eerst aangewezen zorgdraagster”:
a. Bij te dragen aan de instandhouding van de onder de kerk van Almen aanwezige crypte en de zich daarin bevindende grafkisten en hun inhoud;
b. Wetenschappelijk, met name historisch, archeologisch en fysisch antropologisch onderzoek naar de bouw(geschiedenis), inrichting en inhoud van de onder de kerk van Almen aanwezige crypte en de zich daarin bevindende grafkisten en hun inhoud te (doen) verrichten;
c. Het publiek, zonder daadwerkelijke verschaffing van toegang tot de crypte, en verder het wetenschappelijk forum, over een en ander op respectvolle en verantwoorde wijze (ook conform de ethische International Council of Museums beginselen) te (doen) informeren;
d. En voorts al hetgeen met een an ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Jaarverslag
In het jaarverslag is onze verantwoording over het afgelopen jaar te lezen. Dit verslag bevat informatie over onze doelstelling, werkwijze en activiteiten. Het financieel verslag rapporteert over de financiën van het afgelopen jaar en de begroting voor het komende jaar.
Download >> Jaarverslag 2021-2022

ANBI
Stichting Almens Crypte heeft de status van een ‘algemeen nut beoogde instelling’, oftewel ANBI, aangevraagd conform de eisen van de Nederlandse Belastingdienst. Dankzij die status kunnen donateurs schenkingen aan ANBI-organisaties aftrekken van de belastingen. Daarnaast betekent deze status dat de Stichting Almens Crypte geen schenk- en/of erfbelasting hoeft te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen. Al het gedoneerde geld zal zo ten goede komen aan de crypte.
Na toekenning zal het RSIN-nummer worden ingevuld op de contactpagina.

Integriteit
De Stichting Almens Crypte stelt integriteit als hoogste goed. Daarom heeft de stichting een inzichtelijke gedragscode opgesteld voor alle binnen en voor de stichting actieve personen en partijen: de Governance Code. Mocht u vaststellen of vermoeden dat één of meer binnen de Stichting Almens Crypte actieve personen niet integer handelen, verzoeken wij u om daar melding van te maken.
Download >> Governance Code

Statuten en Reglementen
<hier statuten en reglementen invoegen>

Onverhoopte liquidatie
Bij ontbinding van de stichting door het bestuur dient conform artikel 13 van de statuten een eventueel batig saldo te worden besteed t.b.v. een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of t.b.v. een buitenlandse instelling die (nagenoeg) uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.